Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Związek Zawodowy „Budowlani” z siedzibą przy ul. Mokotowskiej 4/6, 00-641 Warszawa, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000173647, NIP: 5260008521, REGON: 002205002.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

Związek Zawodowy „Budowlani”

ul. Mokotowska 4/6

00-641 Warszawa

lub za pomocą korespondencji elektronicznej na adres e-mail:

sekretariat@zzbudowlani.pl

Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Cezary Izdebski, e-mail: C.Izdebski@zzbudowlani.pl


W celu zapoznania się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych kliknij poniżej:
www.dzienbudowlanych.pl